Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 27, 2019

Vårt samhälle är bättre på att tillgodose våra biologiska behov än våra andliga. Med sekularisering har ett gemensamt existentiellt språk allt mer nedmonterats och människans meningsskapande förvisats till samhällets marginaler och privata rum. Med utgångspunkt i boken När själen går i exil: modernitet, teknologi och det heliga (Verbum 2019) kretsar detta samtal kring människoblivandets villkor i en tid präglad av växande andlig språkförbistring.

Jonas Ideström samtalar med bokens författare, Mikael Kurkiala.