Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2019

Det här samtalet handlar om bruket av religiösa traditioner i Lars von Triers film Nymphomaniac (2014). Den samhällsteologiska problematiken gäller religionens fortlevnad i en ”post-sekulär” värld och fokus ligger på samspelet mellan religion och föreställningar om kön och sexualitet. Samtalet berör bland annat varför det är viktigt att granska också anstötliga delar av kulturarvet och landar i en övergripande reflektion över de förhållningssätt mellan ”kultur” och ”religion” som filmen aktualiserar.

Intervju med Mikael Larsson, intervjuare Jonas Ideström.