Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 15, 2019

Ett samtal om hur nation, stat och världsmedborgarskap förhåller sig till varandra. Om det en gång fanns tvång till tro har det nu bytts mot krav på icke-tro. I ett pluralistiskt samhälle blir det viktigt att sträva efter porösa gränser och ifrågasätta egocentrisk etno-nationalism. Luther kan här läsas mot Luther för att betona en pågående skapelse och alla människors helighet, som en framtidsvision för större delaktighet.

Här blir skapelsens och gudsrikets överflöd något som bryter in och utmanar människors instängdhet. Eftersom globala skeenden, som klimat, handel och migration påverkar oss lever vi glokalt med flera olika tillhörigheter.

Intervju med Elisabeth Gerle, intervjuare Michael Nausner.