Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2020

Kristina Helgesson Kjellin samtalar med Jan Grimell om när identiteter förändras. De diskuterar vad identiteter kan vara, hur de kan ta sig uttryck och hur de kan förändras i övergångsprocesser, kriser eller existentiella konflikter. Detta illustreras med exempel tagna både ifrån det levda livet och ifrån Bibelns berättelser. Jan menar bland annat att Bibelns karaktärer kan levandegöras genom att betrakta dem ur ett identitetsperspektiv. De diskuterar bland annat hur detta kan användas i själavård.

Intervju med Jan Grimell, intervjuare Kristina Helgesson Kjellin.