Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2019

Michael Nausner och Jenny Ehnberg pratar om hur migrationen påverkar den allmänna förståelsen av kulturella gränser och hur den utmanar vår förståelse av delaktighet. Gränser beskrivs här som orter där identitet formas och förhandlas snarare än absoluta skiljelinjer. I samband därmed måste delaktighet förhandlas gång på gång på nytt. Kan kyrkan så som en del i den vidare skapelsegemenskapen vara en gemenskap vars gränser möjliggör öppenhet?

Intervju med Michael Nausner, intervjuare Jenny Ehnberg.